Prvé prihlásenie do evidencie vozidiel

V lehote od jedného roka do štyroch rokov podlieha technickej kontrole pravidelnej motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z evidencie podľa osobitného predpisu, jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a opätovne schvaľované vozidlo. Lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie tohto zákona.

Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

Zoznam lehôt technických kontrol

Lehoty technických kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.


Kategórie vozidla Lehoty TK
Malé motocykle kategórie L3eA1, L4eA1 4 - 4 - 4
Ľahká štvorkolka kategórie L6e do 125 cm3
Prípojné vozidlá kategórie O2 a prípojné vozidlá kategórie R2
Traktory kategórie Ta a prípojné vozidlá za traktor kategórie R3a a R4a
Motocykle, štvorkolky kategórie L3eA2, L3eA3, L4eA3, L5e, L6e, nad 125 cm3 a L7e 4 - 2 - 2
Osobné a nákladné vozidlá kategórie M1 a N1
Traktory kategórie Tb a prípojné vozidlá za traktor kategórie R3b a R4b
Vozidlá kategórie M2, M3, N3 1 - 1 - 1
Prípojné vozidlá kategórie O3, O4
Vozidlá taxislužby, autoškoly, zdravotnej záchrannej služby, banskej záchrannej služby, alebo plynárenskej poruchovej služby
Autobusy staršie ako 8 rokov 6 mesiacov
Rezervovať termín