Prvé prihlásenie do evidencie vozidiel

V lehote od jedného roka do štyroch rokov podlieha emisnej kontrole pravidelnej motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z evidencie podľa osobitného predpisu, jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a opätovne schvaľované vozidlo. Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie tohto zákona.

Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

Zoznam lehôt emisných kontrol

Lehoty emisných kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.

Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť emisnej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.


Kategórie vozidla Lehoty TK
Traktory kategórie Ta 4 - 4 - 4
Osobné a nákladné vozidlá kategórie M1 a N1 (okrem vozidla kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom) 4 - 2 - 2
Traktory kategórie Tb
Osobné a nákladné vozidlá kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom 1 - 1 - 1
Vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3
Vozidlá taxislužby, autoškoly, zdravotnej záchrannej služby, banskej záchrannej služby, alebo plynárenskej poruchovej služby

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha:

  • malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1)
  • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970
  • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971
  • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja
  • motorové vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti
  • vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby
  • vozidlá Hasičského a záchranného zboru a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel
Rezervovať termín