Pripravte sa na emisnú kontrolu

Venujte niekoľko minút kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK a zvýšte tým pravdepodobnosť absolvovať emisnú kontrolu na prvý krát. Mechanický stav motora vozidla pristavenom k emisnej kontrole musí bez jeho poškodenia umožnovať vykonanie emisnej kontroly.

Motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod. Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť stanovené doklady.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Prevádzkovateľ je taktiež povinný prevádzkovať a udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave v súlade s podmienkami určenými jeho výrobcom.

Doklady, ktoré treba predložiť ku kontrole vozidla

a) Emisná kontrola pravidelná, emisná kontrola zvláštna a emisná kontrola administratívna

  • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený
  • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu)
  • protokol o inšpekcii CNG, LNG nádrže:
    • nádrž na CNG podlieha inšpekcii, ak uplynuli 4 roky od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4-ročných intervaloch
    • nádrž na LNG podlieha inšpekcii, ak uplynul rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v ročných intervaloch
  • kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo

potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla (týka sa vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby)

b) Emisná kontrola opakovaná

  • doklady pre príslušný druh emisnej kontroly (už spomenuté v odseku a).

Pozn.: Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Rezervovať termín