Čo je to emisná kontrola (EK) vozidla?

Pod emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora, ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly. Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Príprava na emisnú kontrolu Lehoty emisných kontrol Cenník emisných kontrol Certifikát Rezervovať termín

Druhy emisných kontrol

Pravidelná emisná kontrola

- vykonávame kontrolu na vozidlách so vznetovým motorom, zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom evidovaných v SR v lehote od jedného do štyroch rokov. Emisnej kontrole pravidelnej povinne podliehajú všetky vozidlá evidované v Slovenskej republike. Jedná sa o emisnú kontrolu vykonávanú v plnom rozsahu stanovených úkonov.

Dokladom o vykonaní pravidelnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka. Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách absolvovanie emisnej kontroly.

Zvláštna emisná kontrola

- vykonávame pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla, pri prihlasovaní vozidla dočasne odhláseného z evidencie. Táto emisná kontrola sa vykonáva na žiadosť prevádzkovateľa.

Administratívna emisná kontrola

- vykonávame kontrolu len v čase platnosti emisnej kontroly pravidelnej na žiadosť prevádzkovateľa vozidla, v prípade ak prevádzkovateľ z rôznych dôvodov nemôže dokladovať absolvovanie emisnej kontroly pravidelnej (poškodenie kontrolnej nálepky, znehodnotenie alebo strata osvedčenia o EK, výmena evidenčného čísla a pod.). Emisná kontrola administratívna spočíva len v identifikácii vozidla a môže ju vykonať ktorékoľvek PEK, podľa voľby prevádzkovateľa. Dokladom o vykonaní administratívnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.


Emisné kontroly vykonávame na vozidlách týchto kategórií

Osobných a užitkových vozidiel, kategórie M1 a N1, pre všetky druhy pohonu a emisného systému.

 • motor poháňaný benzínom bez riadeného katalyzátora
 • motor poháňaný benzínom s riadeným katalyzátorom
 • vznetový (dieselový) motor
 • motor poháňaný plynom (LPG, CNG) bez riadeného katalyzátora
 • motor poháňaný plynom (LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom

Emisné kontroly vykonávame pre nasledovné druhy pohonov

 • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom - BEZKAT/NKAT
 • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT
 • so vznetovým (naftovým) motorom

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha:

 • malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1)
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970
 • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja
 • motorové vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti
 • vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby
 • vozidlá Hasičského a záchranného zboru a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel

Ako prebieha emisná kontrola?

 • Vodič s vozidlom vchádza na kontrolnú linku na pokyn technika. Vjazd na linku je v poradí, v ktorom sú podávané doklady v kancelárii príjmu.
 • Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. V priebehu alebo bezprostredne po skončení kontroly (kým sa ešte vozidlo nachádza na linke) technik informuje vodiča vozidla o zistených chybách. Počas emisnej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať motor vozidla.
 • Po ukončení kontroly vozidlo opúšťa kontrolnú linku a vodič (prevádzkovateľ) čaká na vyhodnotenie kontroly v kancelárii príjmu.

Vyhodnotenie emisnej kontroly

Výsledky hodnotenia vozidla podľa úrovne závažnosti klasifikujeme v troch stupňoch. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a ich závažnosti. Chybami rozumieme technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly.

Tri úrovne závažnosti:

 • Spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak emisná kontrola nezistila žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. V prípade zistenia ľahkých chýb, je majiteľ povinný odstrániť ich.
 • Dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: emisnou kontrolou sa zistila vážna chyba. Prevádzkovateľ vozidla je v takomto prípade povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, alebo ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
 • Nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke:
  • ak emisná kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu
  • ak je na vozidle zistená minimálne jedna nebezpečná chyba
  • ak sa aj pri emisnej kontrole opakovanej opätovne zistí tá istá vážna chyba

Druhy chýb:

 • Ľahké chyby - nemajú výrazný vplyv na životné prostredie alebo na bezpečnosť a prevádzku vozidla.
 • Vážne chyby - tieto chyby môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody.
 • Nebezpečné chyby - majú výrazne negatívny vplyv na životné prostredie a predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.

Doklad o vykonaní emisnej kontroly

 • vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola
 • vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

Kedy emisnú kontrolu nie je možné vykonať?

 • ak nepredložíte ustanovené doklady
 • ak nemožno naštartovať motor
 • ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • ak vozidlo má poruchu na plynovom zariadení
Rezervovať termín