Čo je to technická kontrola (TK) vozidla?

Pod technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Príprava na technickú kontrolu Lehoty technických kontrol Cenník technických kontrol Rezervovať termín

Druhy technických kontrol

Pravidelná kontrola

- je technická kontrola v lehotách ustanovených vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., v rozsahu overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok.

Zvláštna kontrola

- je technická kontrola vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok technickej kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

Opakovaná kontrola

- je technická kontrola kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto technická kontrola sa musí vykonať do 60 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva technická kontrola v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola

- je technická kontrola na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK - porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch.


Technické kontroly vykonávame na vozidlách týchto kategórií

 • Vozidlá na prepravu osôb M1, M2, M3
 • Úžitkové vozidlá N1, N2, N3
 • Prípojné vozidlá O1, O2, O3, O4
 • Vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e
 • Traktory T1, T2, T3, T4, T5
 • Prípojné vozidlá traktorov R1, R2, R3, R4

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje:

 • brzdová sústava
 • riadenie
 • nápravy
 • kolesá
 • pruženie
 • hriadele
 • kĺby

 • rám a karoséria
 • osvetlenie a svetelná signalizácia
 • predpísaná a zvláštna výbava
 • ostatné systémy
 • komponenty alebo samostatné technické jednotky
 • zaťaženie životného prostredia
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla

Na vykonávanie technickej kontroly používame len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované.


Ako prebieha technická kontrola?

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

 • Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla.
 • Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.
 • Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou, ktorú si môžete prečítať nižšia.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.


Vyhodnotenie technickej kontroly trojstupňovou klasifikáciou

Stupeň A (spôsobilé)

- je stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnost prevádzky vozidla v premávke - vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Stupeň B (dočasne spôsobilé)

- je stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke - vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Stupeň C (nespôsobilé)

- je stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie - vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.


Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, sú:

 • vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola
 • vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola
Rezervovať termín
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.
Čítať viac