Technická kontrola

Pod technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR").

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje

  • brzdová sústava
  • riadenie
  • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
  • rám a karoséria
  • osvetlenie a svetelná signalizácia
  • predpísaná a zvláštna výbava
  • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
  • zaťaženie životného prostredia
  • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla

Na vykonávanie technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované.

Druhy technických kontrol

Pravidelná kontrola: je technická kontrola v lehotách ustanovených zákonom č. 725/2004 Z.z., v rozsahu overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok.

Zvláštna kontrola: je technická kontrola vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok technickej kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

Opakovaná kontrola: je technická kontrola kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto technická kontrola sa musí vykonať do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva technická kontrola v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola: je technická kontrola na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK - porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch.

Ako prebieha technická kontrola?

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou, ktorú si môžete prečítať nižšia.

Vyhodnotenie technickej kontroly trojstupňovou klasifikáciou

Stupeň A: stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnost prevádzky vozidla v premávke - vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Stupeň B: stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke - vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Stupeň C: stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie - vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Ak je vozidlo v rámci technickej kontroly vyhodnotené ako

Spôsobilé: na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal.

Dočasne spôsobilé: na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 30 dní; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.

Nespôsobilé: na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.

Ak sa pri kontrole technického stavu vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly.

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...