Lehoty emisných kontrol

Kategórie vozidla Lehoty a emisný systém
M1, N1so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách
so zážihovým (benzínovým) motorom s katalyzátorom – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách
so vznetovým (naftovým) motorom – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách
M2, M3, N2, N31 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách
T2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách

Lehoty, v ktorých je prevádzkovateľ povinný svoje vozidlo podrobiť emisnej kontrole, stanovuje vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z.z. Emisnej kontrole pravidelnej nepodliehajú vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (tzv. dvojtakty) a vozidlá kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

VIN (Vehicle identification number – Identifikačné číslo vozidla) je medzinárodne jednoznačný identifikátor motorových vozidiel, vyrazený obvykle na štítku, ktorý je trvalo pripevnený ku karosérii vozidla alebo je vyrazený priamo do samotnej karosérie – väčšinou na ťažko dostupnom mieste nosného skeletu.

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...