Informačný systém

Zákony a vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

  1. Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (externý odkaz na www.zbierka.sk)
  2. Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor (externý odkaz na www.zbierka.sk)
  3. Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (externý odkaz na www.zbierka.sk)
  4. Vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla (externý odkaz na www.zbierka.sk)
  5. Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (externý odkaz na www.zbierka.sk)
  6. Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť STK a technických kontrol (externý odkaz na www.testek.sk)
  7. Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť PEK a emisných kontrol (externý odkaz na www.seka.sk)
  8. Metodické pokyny pre technické a emisné kontroly zverejňuje MDPT SR vo svojom rezortnom informačnom vestníku (externý odkaz na MDPT SR)
  9. Nariadenia vlády SR ohľadom konštrukcie vozidiel (externý odkaz na MDPT SR)

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...