Emisná kontrola

Pod emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725 / 2004 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných MDPT SR.

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla pred kontrolou

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu. Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Emisná kontrola sa nevykoná, ak

 • nemožno naštartovať motor
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení

Priebeh emisnej kontroly

Vodič s vozidlom vchádza na kontrolnú linku na pokyn technika. Vjazd na linku je v poradí, v ktorom sú podávané doklady v kancelárii príjmu.

Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. V priebehu alebo bezprostredne po skončení kontroly (kým sa ešte vozidlo nachádza na linke) technik informuje vodiča vozidla o zistených chybách. Počas emisnej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať motor vozidla.

Po ukončení kontroly vozidlo opúšťa kontrolnú linku a vodič (prevádzkovateľ) čaká na vyhodnotenie kontroly v kancelárii príjmu.

Hodnotenie stavu vozidla dvojstupňovou klasifikácou

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou. Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo:

 • vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako

Spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, tak do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal.

Nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, tak do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, podľa zákona je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

Kedy emisnú kontrolu nie je možné vykonať?

 • ak nepredložíte ustanovené doklady
 • ak nemožno naštartovať motor
 • ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • ak vozidlo má poruchu na plynovom zariadení

Čím sa preukazuje platnosť emisnej kontroly?

Kontrolným orgánom (polícii) v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike preukazuje vodič vozidla splnenie podmienok vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) Kontrolnou nálepkou. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní emisnej kontroly, ktorými sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...