Druhy technických kontrol

Technické kontroly, ktoré vykonávame

Pravidelná technická kontrola: je technická kontrola v lehotách ustanovených zákonom č. 725/2004 Z.z., v rozsahu overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok.

Zvláštna technická kontrola: je technická kontrola vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok technickej kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

Opakovaná kontrola: je technická kontrola kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto technická kontrola sa musí vykonať do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva technická kontrola v plnom rozsahu.

Administratívna technická kontrola: je technická kontrola na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK - porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch.

Technické kontroly vykonávame na vozidlách týchto kategórií

 • Vozidlá na prepravu osôb M1, M2, M3
 • Úžitkové vozidlá N1, N2, N3
 • Prípojné vozidlá O1, O2, O3, O4
 • Vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e
 • Traktory T1, T2, T3, T4, T5
 • Prípojné vozidlá traktorov R1, R2, R3, R4

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje

 • brzdová sústava
 • riadenie
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
 • rám a karoséria
 • osvetlenie a svetelná signalizácia
 • predpísaná a zvláštna výbava
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
 • zaťaženie životného prostredia
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla

Na vykonávanie technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované.

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...