Druhy emisných kontrol

Emisné kontroly, ktoré vykonávame

Pravidelná emisná kontrola: vykonávame kontrolu na vozidlách so vznetovým motorom, zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom evidovaných v SR v lehote od jedného do štyroch rokov. Emisnej kontrole pravidelnej povinne podliehajú všetky vozidlá evidované v Slovenskej republike. Jedná sa o emisnú kontrolu vykonávanú v plnom rozsahu stanovených úkonov. Dokladom o vykonaní pravidelnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka. Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách absolvovanie emisnej kontroly.

Zvláštna emisná kontrola: vykonávame pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla, pri prihlasovaní vozidla dočasne odhláseného z evidencie. Táto emisná kontrola sa vykonáva na žiadosť prevádzkovateľa.

Administratívna emisná kontrola: vykonávame kontrolu len v čase platnosti emisnej kontroly pravidelnej na žiadosť prevádzkovateľa vozidla, v prípade ak prevádzkovateľ z rôznych dôvodov nemôže dokladovať absolvovanie emisnej kontroly pravidelnej (poškodenie kontrolnej nálepky, znehodnotenie alebo strata osvedčenia o EK, výmena evidenčného čísla a pod.). Emisná kontrola administratívna spočíva len v identifikácii vozidla a môže ju vykonať ktorékoľvek PEK, podľa voľby prevádzkovateľa. Dokladom o vykonaní administratívnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

Emisné kontroly vykonávame na vozidlách týchto kategórií

Osobných a užitkových vozidiel, kategórie M1 a N1, pre všetky druhy pohonu a emisného systému.

  • motor poháňaný benzínom bez riadeného katalyzátora
  • motor poháňaný benzínom s riadeným katalyzátorom
  • vznetový (dieselový) motor
  • motor poháňaný plynom (LPG, CNG) bez riadeného katalyzátora
  • motor poháňaný plynom (LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom

Emisné kontroly pre nasledovné druhy pohonov

  • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom - BEZKAT/NKAT
  • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT
  • so vznetovým (naftovým) motorom

Emisná kontrola sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725 / 2004 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...